P--Karbamazepin

Klinisk farmakologi

Analysen utförs på KLINISK KEMI.

Karbamazepin är ett antiepileptikum som också är indicerat för trigeminusneuralgi och vid alkoholabstinens. Karbamazepin absorberas relativt långsamt. Absorptionen är i det närmaste fullständig. Den maximala plasmakoncentrationen nås med karbamazepin tabletter och depottabletter efter 4-24 timmar (oral suspension efter ca ½-3 timmar). Maximal plasmakoncentration efter depottabletter är ca 25% lägre än för tabletter vid samma dos. Samtidigt födointag kan hos vissa patienter ge snabbare och högre plasmakoncentration.
Vid engångsdosering är karbamazepins halveringstid i plasma ca 35 timmar. Vid långtidsbehandling kan halveringstiden förkortas till ca 16-24 timmar sannolikt beroende på enzyminduktion. Vid kombination med andra enzyminducerande antiepileptika kan halveringstiden ytterligare förkortas till 9-10 timmar. Jämviktskoncentration (steady state) i plasma uppnåtts som regel efter cirka 1 vecka behandling (upp till 2 veckors behandling), men då karbamazepin inducerar sin egen metabolism kan denna koncentration sjunka något under de tre första behandlingsveckorna.

Karbamazepin metaboliseras av cytokrom P450 CYP3A4. Den huvudsakliga farmakologiskt aktiva metaboliten är karbamazepin-10,11-epoxid.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Genomförande

Analysen utförs på Laboratoriemedicin sjukhus US, Linköping

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Provhantering

Lab: Provet centrifugeras och plasma avskiljes. Kan förvaras i kylskåp 7 dygn.

Svarsrutiner

För akutsvar krävs akutbeställning (dygnet runt). Vid akutbeställning lämnas preliminärt svar via den telefonen som anges i remissen (dygnet runt). Både vid akut- och icke akut-beställning levereras svaren direkt till elektroniskt journal (ROS/Cosmic) när analysen är medicinsk godkänd (måndag-fredag kontorstid).
Analyseras varje dag.