P--Paracetamol

Klinisk farmakologi

Analysen utförs på KLINISK KEMI (US, ViN, LiM)

Paracetamol (acetaminofen) är ett läkemedel med både analgetisk och antipyretisk verkan. Paracetamol har god absorption såväl vid peroral som vid rektal tillförsel. Vid peroral tillförsel uppnås den maximala plasmakoncentrationen av paracetamol inom 1/2-1 timme. Halveringstiden i plasma är 2 till 3 timmar.
Paracetamol metaboliseras huvudsakligen i levern genom konjugering (glukoronid och sulfat). En mindre del (i terapeutisk dos ca 3-10%) metaboliseras oxidativt genom cytokrom P-450, till reaktiva metaboliten som helt tycks kunna inaktiveras genom kroppens förråd av glutation. Vid överdosering töms dock dessa förråd och då ökar risken för allvarlig leverskada. Antidotbehandling (N-acetycystein) kan förhindra allvarlig leverskada.
Efter terapeutiska doser av 1-2 g (upp till 4 g/dygn) uppnås vanligen plasmakoncentrationer mellan 65-130 (upp till 199) µmol/L. Toxisk påverkan har observerats vid >662 µmol/L.
Vid misstänkt intoxikation tas P-paracetamol vid 4 timmar (innan acetylcystein eventuellt insättes) om tidpunkten för tablettintaget är känd. Om mer än 4 timmar har förflutit eller tidpunkt för tablettintaget är okänd tas P-paracetamol omgående. Observera att vid överdosering av paracetamol med modifierad frisättning eller vid samtidigt intag av medel som hämnar magtarmkanals motiliteten kan tiden för att nå maximal plasmakoncentration av paracetamol bli fördröjd flera timmar. I dessa fall kan upprepade provtagningar (vid 4, 6, 12 och 18 timmar efter intaget, även vid antidotbehandling) eller tätare provtagningar (med 2 timmar intervall) tas.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Svarsrutiner

Efter teknisk godkänd kommer svaret direkt till beställare dvs. svaren levereras direkt till elektroniskt journal. Ingen medicinsk kommentar ges med svaret eftersom snabbsvar prioriteras.

Genomförande

Analysen utförs på Laboratoriemedicin sjukhus US, VIN och LIM

Analysfrekvens

Analysen utförs dygnet runt och går att beställas akut.

Provhantering

Prov som inte analyseras inom 24 timmar centrifugeras och plasma/serum avskiljs. Prov kan förvaras upp till 7 dagar i kyla, 2–8 °C.