P--Mykofenolsyra

Klinisk farmakologi

Mykofenolatmofetil används vid organtransplantation som immunosuppressivt medel. Mykofenolsyra (MPA) är den aktiva metaboliten till mykofenolatmofetil. Mykofenolsyra analyseras med vätskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). Analysresultaten av P-mykofenolsyra kan vara beroende av bestämningsmetod. Om mykofenolsyra tidigare har analyserats med immunologiska metoder, är resultaten inte alltid utbytbara. Den systemiska exponeringen (area under the time-concentration curve=AUC) för MPA är den farmakokinetiska parameter som är främst relaterad till effekt. På grund av dålig korrelation mellan dalvärdeskoncentration (C0) och läkemedelsexponering (AUC), är AUC 0-12h standardmetoden för monitorering av mykofenolatmofetil (CellCept®). I klinisk rutin används en algoritm för att förenkla provtagningen. Det finns publicerat olika algoritmer för att beräkna MPA-AUC. Förenklad AUC kommer att beräknas med tre stycken koncentrationsbestämningar (vid 0, 0,5 och 2 timmar efter dos) eller med fyra stycken koncentrationsbestämningar (vid 0, 1, 2 och 4 timmar efter dos). Observera att vid behandling med enterotablett natriummykofenolat (Myfortic®, EC-MPS) kan man inte använda dessa MPA-AUC beräkningar för terapistyrning. Referensintervallen kan variera bl.a. beroende på transplanterat organ, samtidig medicinering med CNI (calcineurin inhibitor) hos vuxna eller barn. Patienter med låg MPA-AUC 0-12h verkar ha högre risk för transplantatavstötning medan hög MPA-AUC 0-12h är kopplat till toxicitet.

 • EDTA-K2 3 mL

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats EDTA-K2
  Märkning Lila K2E 3 mL
  Prod. nr. 41414001
  Beställning Centraldepån

Genomförande

Dalvärdeskoncentration (C0):

-Provet tas strax före nästa dos (minst 12 timmar efter senaste dos), allra helst innan morgondosen och när patienten befinner sig i koncentrationsjämvikt.

MPA-AUC beräkning:

*3 PROV (0, 0,5, 2 timmar);

0-prov, tas ca 12 timmar efter kvällsdosen.

Därefter ska patienten omedelbart ta sin aktuella morgondos av Mykofenolatmofetil

0,5 tim-prov, tas 30 min efter morgondos.

2 tim-prov, tas 120 min (2 tim) efter morgondos.

*4 PROV (0, 1, 2, 4 timmar);

0-prov, tas ca 12 timmar efter kvällsdosen.

Därefter ska patienten omedelbart ta sin aktuella morgondos av Mykofenolatmofetil

1 tim-prov, tas 60 min (1 tim) efter morgondos.

2 tim-prov, tas 120 min (2 tim) efter morgondos.

4 tim-prov, tas 240 min (4 tim) efter morgondos.

Provtagning

Se genomförande.

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Undvik att prover står i rumstemperatur. Förvaras i kylskåp.

Provhantering

Lab: Provet centrifugeras och plasma avskiljes. Plasma provet kan förvaras minst en vecka i kylskåp.

Undvik att prover står i rumstemperatur.

Remiss

En remiss för varje prov.

Beställs elektroniskt via RoS.
För MPA-AUC-beräkning ska upprepade P-mykofenolsyra koncentrationsbestämningar beställas i RoS. Ange klockslag för varje prov. Ange om patienten står på ciklosporin eller takrolimus.

Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Analysfrekvens

Analysen utförs 1 gång per vecka.

Svarsrutiner

Analysen utförs på tisdagar.För att erhålla svar samma dag som analysen utförs skall provet ha kommit med morgontransport till provmottagning Klinisk mikrobiologi där de hämtas av personal vid Klinisk farmakologi ca kl. 8:30. Svaren levereras direkt till elektroniskt journal (ROS/Cosmic) när analysen är medicinsk godkänd (måndag-fredag kontorstid).

MPA-AUC beräkning från 3 eller 4 provresultat kommer att lämnas i det sista tagna blodprovet.

Analysen utförs ej akut. Vid behov av svar de dagar som vi ej analyserar, kontakta provinlämning i Linköping innan prov tas, för att ordna taxi transport till Karolinska Universitetslaboratoriet (extra kostnad tillkommer), som utför analyserna med LCMSMS (se provtagningsanvisning från ext. lab. för information om vilka tider som gäller för att ta emot akuta prover).