P--Citalopram

Klinisk farmakologi

Det antidepressiva medlet citalopram analyseras med den nya analystekniken, västskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). Desmetylcitalopram (huvudmetaboliten) och didesmetylcitalopram, nedbrytningsprodukter i kroppen efter intag av citalopram, mätes samtidig. Vi kan också analysera med samma metod (i samma provrör) även andra antidepressiva medel som tex.amitriptylin/nortriptylin/klomipramin/sertralin/venlafaxin/paroxetin/fluoxetin.

Maximal plasmakoncentration av citalopram erhålls efter i genomsnitt 4 (1-7) timmar. Halveringstiden i plasma är ca 1½ dygn. Steady-statekoncentrationer uppnås efter 1-2 veckor. Desmetylcitalopram och didesmetylcitalopram är selektiva serotoninåterupptagshämmare, fast svagare än modersubstansen. Det huvudsakliga metaboliserande enzymet är CYP2C19. Visst bidrag från CYP3 och CYP2D6. • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Provhantering

Lab: Provet centrifugeras och plasma/serum avskiljes. Kan förvaras i kylskåp 2 dygn.

Vid förvaring mer än 2 dygn fryses plasman och skickas fryst till Klinisk Farmakologi.

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Svarsrutiner

Analyserna utförs på måndagar. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit med morgontransport till provmottagning Klinisk mikrobiologi där de hämtas av personal vid Klinisk farmakologi ca kl. 8:30.

Analyser utförs ej akut. Vid behov av svar de dagar som vi ej analyserar, kontakta provinlämning i Linköping innan prov tas, för att ordna taxi transport till Karolinska Universitetslaboratoriet (extra kostnad tillkommer), som utför analyserna med LCMSMS (se provtagningsanvisning från ext. lab. för information om vilka tider som gäller för att ta emot akuta prover).