P--Venlafaxin

Klinisk farmakologi

Det antidepressiva medlet venlafaxin analyseras med den nya analystekniken, västskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). Nedbrytningsprodukter i kroppen (huvudmetabolit) efter intag av venlafaxin - O-desmetylvenlafaxin (huvudmetabolit), N-desmetylvenlafaxin och N,O-didesmetylvenlafaxin- mätes samtidig. Vi kan också analysera med samma metod (i samma provrör) även andra antidepressiva medel som tex. amitriptylin/nortriptylin/klomipramin/citalopram(escitalopram)/sertralin/paroxetin/fluoxetin.

Venlafaxin metaboliseras i stor utsträckning, främst till den aktiva metaboliten O-desmetylvenlafaxin (ODV) genom CYP2D6 (visst bidrag från CYP2C19). Venlafaxin metaboliseras till en mindre, inte så aktiv metabolit, N desmetylvenlafaxin, genom CYP3A4. Maximala plasmakoncentrationer av venlafaxin och ODV uppnås efter 2 respektive 3 timmar med omedelbar frisättning (5,5 respektive 9 timmar med depotkapslar). Genomsnittliga halveringstider i plasma för venlafaxin och ODV är 5 timmar respektive 11 timmar. Jämviktskoncentrationer av venlafaxin och ODV uppnås inom 3 dagars oral behandling med upprepad dosering. Studier in vitro och in vivo visar att venlafaxin är en svag CYP 2D6-hämmare.
Dygnsdos av venlafaxin med omedelbar frisättning brukar uppdelas på två eller tre doser. Venlafaxin depotkapslar ges en gång dagligen.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Provhantering

Lab: Provet centrifugeras och plasma/serum avskiljes. Kan förvaras i kylskåp 2 dygn.

Vid förvaring mer än 2 dygn fryses plasman och skickas fryst till Klinisk Farmakologi.

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Svarsrutiner

Analyserna utförs på måndagar. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit med morgontransport till provmottagning Klinisk mikrobiologi där de hämtas av personal vid Klinisk farmakologi ca kl. 8:30.

Analyser utförs ej akut. Vid behov av svar de dagar som vi ej analyserar, kontakta provinlämning i Linköping innan prov tas, för att ordna taxi transport till Karolinska Universitetslaboratoriet (extra kostnad tillkommer), som utför analyserna med LCMSMS (se provtagningsanvisning från ext. lab. för information om vilka tider som gäller för att ta emot akuta prover).