P--Levetiracetam

Klinisk farmakologi

Levetiracetam är ett antiepileptikum. Infusionslösning är ett alternativ för patienter när oral administrering inte är möjlig. Levetiracetam absorberas snabbt efter peroral administrering. Maximal plasmakoncentration nås 1,3 timmar efter intag (hos barn 0,5- 1 timme). Den huvudsakliga utsöndringen är via urin. Halveringstiden i plasma hos vuxna var 7 ±1 timmar (hos barn cirka 5 timmar). Hos äldre ökas halveringstiden med ca 40% (10 till 11 timmar). Detta relateras till försämrad njurfunktion hos denna grupp. Steady-state nås efter två dagar vid administrering 2 gånger per dag.

Levetiracetam analyseras med vätskekromatografi i kombination med masspektrometri (Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry =LCMSMS). I samma metod (provrör) kan även andra antiepileptika analyseras samtidigt som t.ex. P-pregabalin, P-gabapentin, P-felbamat, P-topiramat och P-zonisamid. Även P-lamotrigin, P-karbamazepin/10-11 epoxid metaboliten, P-fenobarbital, P-oxkarbazepin och P-valproat kan analyseras i samma provrör.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Minst 1/3 del av röret bör vara fyllt med blod. Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Minsta mängd för analys är 100 mikroliter. Går att använda kapillärprovtagningsrör röd utan gel.

Provhantering

Lab: Provet centrifugeras och plasma avskiljes. Kan förvaras i kylskåp 7 dygn.

Svarsrutiner

Analysen utförs ej akut. Analyserna utförs dagligen tisdag-fredag. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit med morgontransport till provmottagning Klinisk mikrobiologi där de hämtas av personal vid Klinisk farmakologi ca kl. 8:30. Provet kan även skickas med rörpost till klinisk farmakologi innan kl. 8:30 för analys samma dag. Svaren levereras direkt till elektroniskt journal (ROS/Cosmic) när analysen är medicinsk godkänd (måndag-fredag kontorstid).

Vid behov av svar de dagar som man ej analyserar, kontakta provinlämning i Linköping för att ordna taxi transport till Karolinska Universitetslaboratoriet (extra kostnad tillkommer), se provtagningsanvisning från ext. lab. för information om vilka tider som gäller för att ta emot akuta prover.