Fecesdiagnostik - symptom

Klinisk mikrobiologi

BAKGRUND/INDIKATION
Magbesvär i form av diarré och kräkningar.

METOD
Med PCR-metod påvisas DNA/RNA från:
- Salmonella, Campylobacter jejuni/coli, Enteroinvasiva E. coli (EIEC)/Shigella, EHEC, Yersinia enterocolitica
- Cryptosporidium parvum/hominis, Giardia intestinalis och Entamoeba histolytica
- Norovirus; vid specifik frågeställning bör riktad analys, Norovirus RNA, med högre känslighet beställas
- Sapo-, Astro-, Rota- och Adenovirus

ODLING utförs alltid på prov som är PCR-positiva för bakterier dvs EIEC/Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni/coli och Yersinia.


BESTÄLLNING
Beställning i ROS,
Grupp Avföringsprov; Fecesdiagnostik symptom.
Norovirus: Virologiska analyser; Påvisning av virus, Norovirus RNA
Var god ange:
- om patienten vistats utomlands och i vilket land/område
- förekomst av blodiga diarréer
- om resistensbestämning önskas oavsett smittort

INFORMATION OM PROVTAGNING
Prov tas med ESwab rosa kork.
Ta provet genast efter avföring före torkning med papper. Stryk provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen. Alt. rullas pinnen i avföring på toalettpapper. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd på pinnens spets är tillräcklig. Pinnen roteras i botten av röret och kastas därefter. Skruva fast korken noga.

SVARSRUTINER
Svaret innehåller information om vilka agens som ingått i analysen. Resultatet PÅVISAT/ej påvisat anges för varje agens samt i vissa fall även en kommentar.
Enteroinvasiv E.coli (EIEC) och Shigella är närbesläktade och kan ge upphov till likartade symptom vid tarminfektion. I svensk smittskyddslag är Shigella anmälningspliktig men inte EIEC. Vår PCR-baserade metod kan inte skilja på dessa två bakterier och de prov som blir positiva utsvaras därför med fynd av "Enteroinvasiv E.coli (EIEC)/Shigella". Provet odlas för isolering av eventuell Shigella. Endast odlingsfynd av Shigella meddelas i slutsvaret. Shigella skall anmälas enligt smittskyddslag.
Känsligheten ökar med upprepad provtagning. Endast ett prov med negativt resultat utesluter inte förekomst av tarmpatogener.

Patientanvisningar

 • ESwab standard, rosa kork

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning ESwab rosa
  Prod. nr. 41370302
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Prov tas med ESwab, rosa kork. Pinnen roteras i botten av röret, kastas som konventionellt avfall.

Transport

Prov bör transporteras till laboratoriet omedelbart enligt nedan:
ViN: Provinlämningen, Laboratoriemedicin: dygnet runt
LiM: Provinlämningen, Laboratoriemedicin: dygnet runt
US: Provinlämingen, Klinisk mikrobiologi (ing 64, plan 10): helgfri mån-fre 08.00-18.00 lör och helgdag: 08.30-15.00
Provinlämningen, Laboratoriemedicin, (målpunkt K, plan 11): övrig tidSvarsrutiner

Svar kan lämnas inom 2-3 dygn.