Fecesdiagnostik - hälsokontroll

Klinisk mikrobiologi

BAKGRUND/INDIKATION
Hälsokontroll är avsedd för
- uppföljning vid påvisad Salmonella/Shigella hos anställd som arbetar med livsmedel
- kontroll av personer som vistats utomlands och arbetar med livsmedel
- personer som ska arbeta med livsmedel, t ex elever som påbörjar en utbildning inom restaurang/livsmedel
Vid misstanke om att personal bär på smitta ska läkare kontaktas för bedömning om eventuell provtagning. Företaget ska inte själva ombesörja provtagning. Det bör alltid göras i samråd med läkare. Skyldigheten att provta sig för en allmänfarlig sjukdom styrs av smittskyddslagen.

Se länk nedan till Smittskyddsenheten för mer information om när det finns behov av feces hälsokontroll.

BESTÄLLNING
Beställning i ROS, Grupp Avföringsprov; Fecesdiagnostik hälsokontroll.

METOD
DNA-påvisning med PCR-metod av Salmonella, Enteroinvasiva E. coli (EIEC)/Shigella, Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica och EHEC.
ODLING utförs alltid på prov som är PCR-positiva för:
- Enteroinvasiva E. coli (EIEC)/Shigella
- Salmonella och Campylobacter vid inhemsk smitta

INFORMATION OM PROVTAGNING
Prov tas med ESwab rosa kork.
Ta provet genast efter avföring innan torkning med papper. Stryk provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen. Alt. rullas pinnen i avföring på toalettpapper. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd på pinnens spets är tillräcklig. Pinnen roteras i botten av röret och kastas därefter. Skruva fast korken noga.

SVARSRUTINER
Svaret skickas till den läkare som anmodat provtagning.
Svaret innehåller information om vilka agens som ingått i analysen. Resultatet PÅVISAT/ej påvisat anges för varje agens samt i vissa fall även en kommentar.
Enteroinvasiv E.coli (EIEC) och Shigella är närbesläktade och kan ge upphov till likartade symptom vid tarminfektion. I svensk smittskyddslag är Shigella anmälningspliktig men inte EIEC. Vår PCR-baserade metod kan inte skilja på dessa två bakterier och de prov som blir positiva utsvaras därför med fynd av "Enteroinvasiv E.coli (EIEC)/Shigella". Provet odlas för isolering av eventuell Shigella. Endast odlingsfynd av Shigella meddelas i slutsvaret. Shigella skall anmälas enligt smittskyddslag.

Rekommenationer vid rutinmässig provtagning av personal inom restaurang/livsmedelsbransch efter utlandsvistelse eller vid nyanställning

Patientanvisningar

 • ESwab standard, rosa kork

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning ESwab rosa
  Prod. nr. 41370302
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Prov tas med ESwab, rosa kork. Pinnen roteras i botten av röret, kastas som konventionellt avfall.

Transport

Prov bör transporteras till laboratoriet omedelbart enligt nedan:
ViN: Provinlämningen, Laboratoriemedicin: dygnet runt
LiM: Provinlämningen, Laboratoriemedicin: dygnet runt
US: Provinlämingen, Klinisk mikrobiologi (ing 64, plan 10): helgfri mån-fre 08.00-18.00 lör och helgdag: 08.30-15.00
Provinlämningen, Laboratoriemedicin, (målpunkt K, plan 11): övrig tidSvarsrutiner

Svar kan lämnas inom 2-3 dygn.