fS--Gallsyror

Klinisk kemi

Förhöjda gallsyrenivåer ses vid nedsatt leverupptag, utsöndring eller minskad portasystemomsättning. Bestämning av fS-Gallsyror i serum används fr.a. vid misstanke på intrahepatisk cholestas (ICP) hos gravida (graviditets-hepatos). Det är viktigt att, bland kvinnor med klåda under graviditeten, urskilja patienter med ICP eftersom ICP med fS-gallsyror > 40 µmol/L är förenat med ökad risk för prematurbörd (ca 19-60 %), fetal distress intrapartalt (ca 22-23 %) samt intrauterin fosterdöd (ca 1-2 %).
Gallsyror 10-40 µmol/L innebär mild graviditetshepatos och är ej förenat med fetal risk. Symptomatisk behandling.
Ursodeoxycholsyra (ex. Ursochol®, Ursofalk®, Ursosan®) stör analysen och ger något högre värden. Efter insatt behandling vid kolestas och höga nivåer av gallsyror ses dock i regel en minskad koncentration gallsyror i plasma, som tecken på terapisvar.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Patientförberedelse

Patienten ska vara fastande.

Provhantering

Innan centrifugering ska provet stå minst 30 min, viktigt att klottbildning sker innan centrifugering. Prov från antikoagulantiabehandlade patienter kan behöva stå 2 tim eller längre.
Provet centrifugeras 10 min vid 1800 - 2500g (RCF) alternativt 7 min vid 2500g (RCF).

Avpipetterat serum är hållbart 7 dagar i kylskåp.

I frys håller sig avpipetterat serum 3 månader.

Kapillärt tagna prover (fr.a. barnprover) i centrifugerat primärrör är hållbara max 2 h i rumstemperatur.

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat originalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Från övriga regionen skickas avhällt serum kylt. Från övriga landet skickas serum fryst.