B--tiopurinmetaboliter (TGN + meTIMP)

Klinisk farmakologi

Optimering av tiopurinbehandling: TPMT(tiopurinmetyltransferas) och tioguaninmetaboliter.

Fenotyp och genotyp av TPMT rekommenderas innan behandling med en tiopurin inleds (B-TPMT-utredning). Under behandlingens gång kan monitorering av tiopurinmetaboliter (TGN och meTIMP) vara av klinisk nytta för att styra doseringen av tiopurinläkemedlet. Det tar mint 2 veckor efter insättning/dosändring innan stabila metabolitkoncentrationer uppnås.

Tioguaninnukleotider (TGN) är ett samlingsnamn över de metaboliter som har tioguanin som bas och som bildas vid metabolism av tiopuriner. Det ingår mono, di och tri- fosfater av ribo- och deoxyribonukleotider. Det som benämns som meTIMP (6-metyltioinosimmonofosfat) i analysen är olika metylerade metaboliter som bildas vid tiopurinmetabolismen.

TGN och meTIMP analyseras med analystekniken vätskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). Enheter anges i g Hb (gram hemoglobin) i stället för 8x108 RBC (red blood cells). Detta medför inte några ändrade rekommendationer eftersom analysresultat (siffervärde) anges efter en normaliseringsfaktor mellan enheterna. Rekommendation är 6-TGN nivåer mellan 250-400 pmol/g Hb och meTIMP ca 5 nmol/g Hg hos IBD patienter.

Läkemedelsnamn: azatioprin (Imurel/Immunoprin), merkaptopurin (Puri-nethol/Xaluprine), tioguanin (Lanvis).

 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.

Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ4127 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Tiopurinbeh remiss.

I remissen ange vilket tiopurinläkemedlet patienten tar, vilken dos, när insättning/dosändring skedde, diagnos, behandlingseffekt/biverkningar, övriga läkemedel och om patienten har erhållit blodtransfusion den senaste månaden.

Provtagning

Får inte tas i serumrör.
Rör vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Prov kan tas minst 2 veckor efter insättning/dosändring av tiopurinläkemedlet.
Provet kan tas när som helst på dygnet.

Provhantering

Får ej centrifugeras.

Transport

Prov lämnas så fort som möjligt efter provtagning till provinlämningen på respektive sjukhus alternativ skickas direkt till klinisk farmakologi.

Om det inte är möjligt att transportera/skicka till klinisk farmakologi lab. samma dag bör EDTA-röret förvaras i kylskåp (ej frys) till dagen därpå. Undvik att ta prov på fredagar då risk finns att provet inte anländer till laboratoriet inom 3 dagar.

Svarsrutiner

En bedömning av analysresultat anges i remissvar.

Analysfrekvens

Analysen utförs 1 gång per vecka.