P/S-Isoniazid

Klinisk farmakologi

Koncentrationsbestämning av isoniazid vid behandling av tuberkulos tas för att vägleda dosjustering liksom vid compliancefrågeställning. Isoniazid analyseras med analystekniken vätskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). Man kan också analysera med samma metod (i samma provrör) även andra medel för behandling av tuberkulos som t.ex. rifampicin, etambutol och pyrazinamid. Vid beställning av mer än isoniazid i samma rör se paket P/S-TB 2 och P/S-TB 4.

Isoniazid absorberas snabbt och fullständigt, med en biotillgänglighet på >80% och med god fördelning till de flesta vävnader. Samtidigt födointag fördröjer och nedsätter absorptionen. Plasmakoncentrationen efter engångsdos når sitt maximum inom 1-2 timmar. Isoniazid genomgår en märkbar pre-systemisk förstapassage-metabolism i tunntarm och lever. Först sker inaktivering via acetylering, därefter hydrolyseras acetylisoniazid ytterligare. Genetiska skillnader föreligger för acetyleringen. På grund av dessa genetiska skillnader varierar halveringstiden för isoniazid mellan 1 och 3,5 timmar.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Prov tas cirka 2 timmar efter dos vid maximal plasmakoncentration (för isoniazid 1-2 timmar post dos). Vid vissa tillfällen och frågeställningar kan prov tas som dalvärde (dvs. strax innan nästa dosintag) samt 4 och 6 timmar post dos.

Serum kan också användas. Ej gelrör.

Låt inte provrör stå i rumstemperatur.

Provhantering

Skicka provrör OMGÅENDE till Klinisk farmakologis laboratorium via rörpost (vardagar kl. 07:00-15.30) nr 104101, om möjligt.
Om provrör inte kan skickas direkt ska provet ställas i kyl vid provinlämning på Klinisk kemi (s.k. mikrobiologis rum) för vidaretransport till provinlämning på Klinisk mikrobiologi där personal från Klinisk farmakologi hämtar.
Tas provet utanför US ska provet centrifugeras och plasma/serum avskiljas, ställas i kyl och skickas via kyltransport till provinlämning på Klinisk mikrobiologi samma dag som provtagning sker.

För prov som inte kan skickas samma dag ska provet centrifugeras, plasma/serum avskiljas, och frysas. Provet skickas sedan fryst till provinläming på Klinisk mikrobiologi.

Remiss

En remiss för varje prov.

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Analysfrekvens

Analysen utförs 1 gång per vecka.
Analyser utförs ej akut.

Svarsrutiner

Analyserna utförs på onsdagar. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit dagen före analysdagen.