P--Faktor II

Klinisk kemi

Koagulationsfaktor II (FII) kallas också protrombin och har halveringstid om ca 60 timmar. Protrombin är huvudsakligen leversyntetiserat som tillhör gruppen K-vitaminberoende koagulationsfaktorer och utgör ett precursorprotein till serinproteaset trombin.
Vid utredning av oklar PK-INR-stegring ska alla tre analyserna faktor II, VII och X ingår i utredningen. Kongenital protrombinbrist/dysprotrombinemi är mycket sällsynt. Vitamin K-behandling ger oftast höjning eller normalisering av nivåerna. Vid den protrombotiska mutationen G20210A i protrombingenen ökar risken för venös trombos.
Den vanligaste orsaken till analys av protrombin är utredning av en oklar PK-INR-stegring.

 • Natriumcitrat

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Natriumcitrat
  Märkning Blå 2,7 mL
  Prod. nr. 414142
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Tag ett slaskrör före citratrören.

Natriumcitratrör(blå) ska fyllas med blod minst upp till markeringen och vändas omedelbart 10 ggr.

Lämnas inom 30 minuter till laboratoriet.

Ange provtagningstid.

Röret med den mindre provmängden 1,8ml rekommenderas bara till barn och väldigt svårstuckna patienter.

Provhantering

Innan centrifugering kontrolleras att Na-citratröret är välfyllt och att det inte innehåller koagel.

Centrifugera provet omedelbart vid 2500 g under 10 min (alt 2000 g under 20 min) vid 10-25 grader celsius.

Plasman pipetteras av så att ca 0,5-1cm kvarstår av plasmapelaren. Pipettera plasman i 2 st polypropylenrör.

Plasman fryses omgående i - 20°C, alternativt - 70°C.

Plasman är hållbar högst 4 timmar i rumstemperatur.

Hållbart 3 månader i frys, -20°C.

Vid förvaring i -70 grader celcius är plasma hållbar 1 år.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.