P--Faktor VIII (enz)

Klinisk kemi

Medfödd brist på F VIII leder till hemofili A (klassisk blödarsjuka). Förvärvad brist orsakas av antikroppar riktade mot F VIII. Eftersom von Willebrands faktor är bärarprotein till F VIII ses även brist på F VIII vid svår von Willebrands sjukdom. Vid aktiv inflammation, särskilt vaskuliter ökar von Willebrands faktor, vilket innebär att även F VIII ökar. Även stress och fysisk ansträngning kan tillfälligt öka FVIII.
Hemofilipatienter delas i allmänhet upp i 3 kategorier beroende på deras FVIII - aktivitet:Mild form, 40 % - 5 % av normal; moderat, 5 % - 1 % av normal; och svår, mindre än
1 % av normal aktivitet.
Svarstid vid akutbeställning är 2 timmar.
Under jourtid utförs analysen med en annan metod Faktor VIII (koag).
Vid Faktor VIII (koag) resultat < 0,10 kIE/L lämnas slutgiltigt svar efter analys av FVIII låg (utförs ej jourtid).

 • Natriumcitrat

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Natriumcitrat
  Märkning Blå 2,7 mL
  Prod. nr. 414142
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Tag ett slaskrör före citratrören.

Natriumcitratrör(blå) ska fyllas med blod minst upp till markeringen och vändas omedelbart 10 ggr.

Lämnas inom 30 minuter till laboratoriet.

Ange provtagningstid.

Röret med den mindre provmängden 1,8ml rekommenderas bara till barn och väldigt svårstuckna patienter.

Provhantering

Innan centrifugering kontrolleras att Na-citratröret är välfyllt och att det inte innehåller koagel.

Centrifugera provet omedelbart vid 2500 g under 10 min (alt 2000 g under 20 min) vid 10-25 grader celsius.

Plasman pipetteras av så att ca 0,5-1cm kvarstår av plasmapelaren. Pipettera plasman i 2 st polypropylenrör.

Plasman fryses omgående i - 20°C, alternativt - 70°C.

Plasma hållbar högst 1 timma i rumstemperatur.

Vid förvaring i -70 grader celcius är plasma hållbar 1 år.

Svarsrutiner

Svarstid vid akutbeställning är 2 timmar.

Vid resultat < 0,10 kIE/L lämnas slutgiltigt svar efter analys av FVIII låg (utförs ej jourtid).

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.