P--Faktor IX (koag)

Klinisk kemi

Den vanligaste anledning att analysera faktor IX är för att utreda blödningsrubbningar hos pojkar/män. Ärftlig brist på faktor IX är orsaken till hemofili B. Ärvs könsbundet recessivt, dvs så drabbar sjukdomen i praktiken nästan bara pojkar/män. Förvärvad hemofili B är mycket sällsynt.
De flesta patienter med moderat eller svår hemofili B har förlängd APTT. PK-INR påverkas inta alls av faktor IX-nivån.
Alla patienter som står på anti-vitamin K behandling eller har K-vitaminbrist och har förhöjd PK-INR kan ha låg faktor IX. Faktor IX tillverkas i levern och starkt nedsatt leverfunktion kan ge låga koncentrationer.

 • Natriumcitrat

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Natriumcitrat
  Märkning Blå 2,7 mL
  Prod. nr. 414142
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Tag ett slaskrör före citratrören.

Natriumcitratrör(blå) ska fyllas med blod minst upp till markeringen och vändas omedelbart 10 ggr.

Lämnas inom 30 minuter till laboratoriet.

Ange provtagningstid.

Röret med den mindre provmängden 1,8ml rekommenderas bara till barn och väldigt svårstuckna patienter.

Provhantering

Innan centrifugering kontrolleras att Na-citratröret är välfyllt och att det inte innehåller koagel.

Centrifugera provet omedelbart vid 2500 g under 10 min (alt 2000 g under 20 min) vid 10-25 grader celsius.

Plasman pipetteras av så att ca 0,5-1cm kvarstår av plasmapelaren. Pipettera plasman i 2 st polypropylenrör.

Plasman fryses omgående i - 20°C, alternativt - 70°C.

Plasma hållbar högst 1 timma i rumstemperatur.

Hållbart 3 månader i frys, -20°C.

Vid förvaring i -70 grader celcius är plasma hållbar 1 år.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.