P--Faktor XI (koag)

Klinisk kemi

Sällsynt har patienter ärftlig brist på faktor XI, kallas ibland för hemofili C. Blödningssymtomens svårighetsgrad kan variera mycket mellan patienter med samma koncentration av faktor XI. Förvärvad brist på faktor XI som beror på autoantikroppar finns beskrivet.
Vanligaste blödningarna är hematom, näsblod, rikliga menstruationer, postpartum blödning, hematuri samt postoperativt, särskilt efter operation i områden med riklig fibrinolys som t.ex. prostata. Spontan hemartros förekommer knappast alls.

 • Natriumcitrat

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Natriumcitrat
  Märkning Blå 2,7 mL
  Prod. nr. 414142
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Tag ett slaskrör före citratrören.

Natriumcitratrör(blå) ska fyllas med blod minst upp till markeringen och vändas omedelbart 10 ggr.

Lämnas inom 30 minuter till laboratoriet.

Ange provtagningstid.

Röret med den mindre provmängden 1,8ml rekommenderas bara till barn och väldigt svårstuckna patienter.

Provhantering

Innan centrifugering kontrolleras att Na-citratröret är välfyllt och att det inte innehåller koagel.

Centrifugera provet omedelbart vid 2500 g under 10 min (alt 2000 g under 20 min) vid 10-25 grader celsius.

Plasman pipetteras av så att ca 0,5-1cm kvarstår av plasmapelaren. Pipettera plasman i 2 st polypropylenrör.

Plasman fryses omgående i - 20°C, alternativt - 70°C.

Plasma hållbar högst 1 timma i rumstemperatur.

Hållbart 3 månader i frys, -20°C.

Vid förvaring i -70 grader celcius är plasma hållbar 1 år.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.