P--Faktor XII (koag)

Klinisk kemi

Ärftlig faktor XII-brist är sällsynt och ärvs autosomalt recessivt. Patienter som saknar faktor XII tycks inte ha ökad risk för vare sig blödningar eller tromboser. De upptäcks som regel genom utredning av mycket lång APT-tid, vanligen >180sek vid total brist.

 • Natriumcitrat

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Natriumcitrat
  Märkning Blå 2,7 mL
  Prod. nr. 414142
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provet bör tas före kl 11.

Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid.

Natriumcitratrör(blå) ska fyllas med blod minst upp till markeringen och vändas omedelbart 10 ggr.

Lämnas inom 30 minuter till laboratoriet.

Röret med den mindre provmängden 1,8ml rekommenderas bara till barn och väldigt svårstuckna patienter.

Provhantering

Innan centrifugering kontrolleras att Na-citratröret är välfyllt och att det inte innehåller koagel.

Centrifugera provet omedelbart vid 2500 g under 10 min (alt 2000 g under 20 min) vid 10-25 grader celsius.

Plasman pipetteras av så att ca 0,5-1cm kvarstår av plasmapelaren. Pipettera plasman i 2 st polypropylenrör.

Plasman fryses omgående i - 20°C, alternativt - 70°C.

Plasma hållbar högst 1 timma i rumstemperatur.

Hållbart 3 månader i frys, -20°C.

Vid förvaring i -70 grader celcius är plasma hållbar 1 år.