P--vonWillebrand F aktivitet

Klinisk kemi

von Willebrand-faktor (vWF) är ett glykoprotein som bildas i kärlendotelet eller i megakaryocyten. vWF fungerar som en brygga mellan aktiverade trombocyter och skadat kärlendotel vid kärlskada. Dessutom fungerar vWF som bärarprotein till koagulationsfaktor VIII (F VIII).
von Willebrand-faktorns förmåga att agglutinera trombocyter mäts (bestämning av aktiviteten).
De vanligaste indikationerna till analys av von Willebrands faktor är blödningsutredning, misstanke om von Willebrands sjukdom, släktutredning.

 • Natriumcitrat

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Natriumcitrat
  Märkning Blå 2,7 mL
  Prod. nr. 414142
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Tag ett slaskrör före citratrören.

Natriumcitratrör(blå) ska fyllas med blod minst upp till markeringen och vändas omedelbart 10 ggr.

Lämnas inom 30 minuter till laboratoriet.

Ange provtagningstid.

Röret med den mindre provmängden 1,8ml rekommenderas bara till barn och väldigt svårstuckna patienter.

Provhantering

Innan centrifugering kontrolleras att Na-citratröret är välfyllt och att det inte innehåller koagel.

Centrifugera provet omedelbart vid 2500 g under 10 min (alt 2000 g under 20 min) vid 10-25 grader celsius.

Plasman pipetteras av så att ca 0,5-1cm kvarstår av plasmapelaren. Pipettera plasman i 2 st polypropylenrör.

Plasman fryses omgående i - 20°C, alternativt - 70°C.

Plasma hållbar högst 1 timma i rumstemperatur.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.