P--Faktor X (koag)

Klinisk kemi

Koagulationsfaktor X (FX) kallas också Stuart Power-faktorn och har halveringstid om ca 40 timmar. FX är huvudsakligen leversyntetiserat som tillhör gruppen K-vitaminberoende koagulationsfaktorer och har en central roll i koagulationsprocessen då del ingår i både ”extrinsic” och ”intrinsic pathway” och deltar i både initierings-och förstärkningsfas.
Kongenital FX-brist är sällsynt och ärvs autosomalt recessivt. Patienter med FX-brist kan ha allt från lätta till svåra blödningssymptom där FX-nivån vanligen ungefärligen korrelerar med svårighetsgraden. Förvärvad FX-brist kan förekomma hos patienter med primär amyloidos.
Den vanligaste orsaken till analys av FX är utredning av en oklar samtidig stegring av PK-INR och APTT, framför allt vid blödningssymptom, där sänkt nivå av FX kan vara en orsak. Vid utredning av oklar PK-INR-stegring ska alla tre analyserna faktor II, VII och X ingår i utredningen.

 • Natriumcitrat

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Natriumcitrat
  Märkning Blå 2,7 mL
  Prod. nr. 414142
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Tag ett slaskrör före citratrören.

Natriumcitratrör(blå) ska fyllas med blod minst upp till markeringen och vändas omedelbart 10 ggr.

Lämnas inom 30 minuter till laboratoriet.

Ange provtagningstid.

Röret med den mindre provmängden 1,8ml rekommenderas bara till barn och väldigt svårstuckna patienter.

Provhantering

Innan centrifugering kontrolleras att Na-citratröret är välfyllt och att det inte innehåller koagel.

Centrifugera provet omedelbart vid 2500 g under 10 min (alt 2000 g under 20 min) vid 10-25 grader celsius.

Plasman pipetteras av så att ca 0,5-1cm kvarstår av plasmapelaren. Pipettera plasman i 2 st polypropylenrör.

Plasman fryses omgående i - 20°C, alternativt - 70°C.

Plasman är hållbar högst 4 timmar i rumstemperatur.

Hållbart 3 månader i frys, -20°C.

Vid förvaring i -70 grader celcius är plasma hållbar 1 år.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.