DNA--CYP2D6 genotyp

Klinisk farmakologi

CYP2D6 är ett isoenzym som bl. a. är avgörande för metabolismen av alla tricykliska antidepressiva, de flesta SSRI, venlafaxin (Efexor) samt mianserin, flera neuroleptika, betareceptorblockerare, antiarrytmika och CNS-farmaka (t.ex. kodein till morfin).

CYP2D6 uttrycks polymorft i befolkning. Populationen delas in i tre olika grupper beroende på metaboliseringsförmåga (fenotyp): långsamma (PM), snabba (EM) och ultrasnabba metaboliserare (UM).

Länk till KS provtagningsanvisningar

 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Ange på remiss:
- Bakomliggande frågeställning, dvs. aktuell farmakologisk problematik, t ex biverkningar eller bristande effekt.
- Det läkemedel som gett problem och i vilken dos, liksom övriga läkemedel som patienten behandlas med.
- Om läkemedelskoncentrationer i plasma är kända.
- Eventuell annan anledning till analys.

Provtagning

Rör vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Får EJ centrifugeras. Får ej frysas.

Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
Förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall provet förvaras kylt.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68