B-TPMT-utredning

Klinisk farmakologi

Optimering av tiopurinbehandling: TPMT(tiopurinmetyltransferas) och tioguaninmetaboliter.

Bestämning av fenotyp (aktivitet) och genotyp av TPMT (tiopurinmetyltransferas) rekommenderas innan behandlingsstart med en tiopurin. Aktiviteten i det nedbrytande enzymet TPMT är av betydelse för dosering av tiopuriner.
Azatioprin och 6-merkaptopurin konverteras till 6-tioguanin, som ersätter guanin i DNA hos leukocyter delning, vilket minskar proliferationen såväl centralt i benmärgen som perifert i den inflammatoriska härden. Samtliga tiopuriner bildar samma terminala fosforylerade metaboliter, 6-TGN (6-tioguaninnukleotider) som anses terapeutiska. TPMT som katalyserar bildningen av metyltiopuriner, är ett viktigt enzym i omvandling/metabolisering av tiopuriner. Vissa metylerade metaboliter som t.ex. meTIMP kan bidra till terapeutisk och toxisk effekt.

TPMT-fenotyp: I analysen mäts aktiviteten hos TPMT-enzymet. En "cut-off"-nivå definieras. Analyseras med analystekniken vätskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). TPMT enzymaktiviteten anges i nmol/g Hb*h. TPMT-aktiviteten kan variera pga. genetisk variation (polymorfism) men andra faktorer kan vara involverade.

TPMT-genotyp: Analysen detekterar de vanligast förekommande allelvarianterna. TPMT är ett polymorft enzym (det förekommer i flera olika ärftliga former). Cirka 10 % av patienterna har en heterozygot brist med låg eller intermediär TPMT-aktivitet. Cirka 0,3 % av patienterna har homozygot brist på TPMT-genen med liten eller ingen enzymaktivitet. TPMT-genotyp beställs normal endast engång.

Ibland kan en diskrepans mellan enzymaktivitet och genotyp finnas. Vid påvisade diskrepanser mellan feno- och genotyp rekommenderas ett nytt prov för TPMT-fenotyp. Om diskrepansen då kvarstår sekvenseras hela TPMT-genen för att kunna upptäcka ovanliga mutationer.

Läkemedelsnamn: azatioprin (Imurel/Immunoprin), merkaptopurin (Puri-nethol/Xaluprine), tioguanin (Lanvis).

 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Får inte tas i serumrör.
Provet kan tas när som helst på dygnet.

Rör vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Får ej centrifugeras.

Transport

Prov lämnas så fort som möjligt efter provtagning till provinlämningen på respektive sjukhus alternativ skickas direkt till klinisk farmakologi.

Om det inte är möjligt att transportera/skicka till klinisk farmakologi lab. samma dag bör EDTA-röret förvaras i kylskåp (ej frys) till dagen därpå. Undvik att ta prov på fredagar då risk finns att provet inte anländer till laboratoriet inom 3 dagar.

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.

Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ4127 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Tiopurinbeh remiss.

Ange diagnos, övriga läkemedel och om patienten har erhållit blodtransfusion den senaste månaden.

Svarsrutiner

En bedömning av analysresultat anges i remissvar.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.