S--Vancomycin

Klinisk farmakologi

Analysen utförs på KLINISK KEMI.

INDIKATION
Terapikontroll för att öka chanserna till effektiv behandling med tillräckligt höga koncentrationer, liksom att minska risken för koncentrationsberoende biverkningar, framförallt nefrotoxicitet. Indikation för analys är särskilt stark vid förändrad eller variabel elimineringskapacitet, d.v.s. ökad eller minskad renal filtration.

INFORMATION OM PROVTAGNING
OBS! Prov skall tas ur ANNAN infart än där antibiotikum har givits. Risk för felaktiga värden kvarstår även efter spolning av kateter.
Vid normal njurfunktion rekommenderas provtagning strax före ny dos = "dalvärde", vilket ger vägledning både för terapeutisk effekt samt risken för toxicitet. För beräkning av exponering (AUC/MIC) > 400 och då avvikande elimineringskapacitet föreligger kan provtagning mer än en timme efter avslutad infusion = "toppvärde" genomföras. I de fall där en tillräckligt hög exponering är svår att uppnå med intermittent dosering kan kontinuerlig infusion övervägas.

Vid nedsatt eliminering genom njurarna (tex hos äldre vid nedsatt njurfunktion) krävs oftast förlängt dosintervall och/eller reducerad dos.

Dalvärde (taget före infusion) kan bli förhöjt om substansen ackumuleras.

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Genomförande

Analysen utförs dygnet runt på Laboratoriemedicin sjukhus US, ViN och LiM och bedöms av jourläkare på Klinisk farmakologi vardagar mellan 09.00 – 16.00.

Provtagning

Serum skall användas. Ej gelrör.

Prov tas ur annan infart än där läkemedlet givits.

Kan även tas kapillärt.

Minsta serummängd 200 µL.

Vanligen rekommenderas provtagning före dos.

Vid behov av farmakokinetisk bedömning tas två prover inom samma dosintervall; ett prov 1 timma efter avslutad infusion och ett prov strax före nästa dos.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- aktuell dos

- datum och klockslag för start av infusion av senast intagen dos innan provtagningen

- datum för senaste dosjustering

- behandlingsindikation (t.ex.njurtransplantation, autoimmun sjukdom)

- vikt och S-kreatinin

Transport

Provet transporteras snarast till LABORATORIEMEDICIN SJUKHUS, Linköping, Norrköping alternativt Motala.

Serum kan förvaras/transporteras kylt om ankomst till LABORATORIEMEDICIN SJUKHUS, Linköping, Norrköping alternativt Motala sker inom 48 timmar från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.

Provhantering

Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF), alternativt 7 minuter vid 2500g (RCF).

Provet hållbart 48 timmar i rumstemp.

Avpipetterat serum är hållbart 14 dagar i kylskåp.

I frys håller sig avpipetterat serum 12 månader.