P--Mirtazapin

Klinisk farmakologi

Det antidepressiva medlet mirtazapin analyseras med den nya analystekniken, västskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). Desmetylmirtazapin, nedbrytningsprodukt i kroppen (huvudmetabolit) efter intag av mirtazapin, mätes samtidig. Vi kan också analysera med samma metod (i samma provrör) även andra antidepressiva medel som tex. amitriptylin/nortriptylin/klomipramin/citalopram(escitalopram)/sertralin/venlafaxin/paroxetin/fluoxetin.

Maximal plasmakoncentration nås efter ca 2 timmar. Halveringstiden för eliminationen är 20-40 timmar. Längre halveringstider, upp till 65 timmar, har ibland observerats och kortare halveringstider har setts hos yngre män. Steady-state nivåer uppnås efter minst 4 dagar. I mirtazapins metabolism är involverade enzymerna CYP2D6 och CYP1A2 i bildningen av 8-hydroxymetaboliten av mirtazapin, medan CYP3A anses vara ansvarig för bildandet av N-demetylmetaboliten som är farmakologiskt aktiv och verkar ha samma farmakokinetiska profil som modersubstansen.
Mirtazapin kan ges i två uppdelade doser eller som en engångsdos till natten.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, eller minst 12 timmar efter senaste dos) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Provhantering

Lab: Provet centrifugeras och plasma/serum avskiljes. Kan förvaras i kylskåp 2 dygn.

Vid förvaring mer än 2 dygn fryses plasman och skickas fryst till Klinisk Farmakologi.

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Svarsrutiner

Analyserna utförs på måndagar. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit med morgontransport till provmottagning Klinisk mikrobiologi där de hämtas av personal vid Klinisk farmakologi ca kl. 8:30.

Analyser utförs ej akut. Vid behov av svar de dagar som vi ej analyserar, kontakta provinlämning i Linköping innan prov tas, för att ordna taxi transport till Karolinska Universitetslaboratoriet (extra kostnad tillkommer), som utför analyserna med LCMSMS (se provtagningsanvisning från ext. lab. för information om vilka tider som gäller för att ta emot akuta prover).